top of page

Pașii în vederea constituirii unei asociații fără scop lucrativ (ONG)

Legea aplicabilă: Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații (O.G. nr. 26/2000)

Potrivit dispozițiilor cuprinse în art. 1 alin. (1) din O.G. 26/2000, „persoanele fizice şi persoanele juridice care urmăresc desfăşurarea unor activităţi de interes general sau în interesul unor colectivităţi ori, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociaţii ori fundaţii în condiţiile prezentei ordonanţe.”

Asociația este definită de art. 4 din O.G. 26/2000 ca fiind „subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înţelegeri, pun în comun şi fără drept de restituire contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activităţi în interes general, al unor colectivităţi sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial”.

În ceea ce privește fundația, art. 15 alin. (1) din O.G. 26/2000 prevede faptul că aceasta „este subiectul de drept înfiinţat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauză de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent şi irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, al unor colectivităţi”.

Din textele legale invocate anterior, se poate observa că asociațiile și fundațiile reprezintă persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial.

În ceea ce privește procedura de constituire a unei asociații este similară cu cea de constituire a unei fundații. Diferențele principale apar în ceea ce privește numărul membrilor fondatori, scopul urmărit și patrimoniul inițial.

Vă prezentăm mai jos actele necesare și procedura de constituire a unei asociații fără scop lucrativ.

Acte necesare constituire asociație:

1. Dovada rezervării denumirii:

 

Pentru a verifica și rezerva denumirea asociației, este nevoie să vă adresați cu o cerere Ministerului Justiției. În vederea procesării cererii, trebuie achitată o taxă în cuantum de 36 de lei. Cererea împreună cu dovada achitării taxei se depun la Registratura generală a Ministerului Justiției. Cererea tip și informațiile necesare pentru efectuarea plății se găsesc pe site-ul Ministerului Justiției (http://www.just.ro/transparenta-decizionala/acte-si-proceduri-utile/). Dacă denumirea indicată în cerere este valabilă, vi se eliberează o dovadă a disponibilității denumirii. Rezervarea denumirii asociației este valabilă 3 luni. Această perioadă poate fi prelungită cu încă 3 luni, dar numai prin achitarea unei taxe suplimentare în cuantum de 18 lei.

 

2. Dovada sediului asociației:

În vederea dobândirii personalității juridice, asociația trebuie să aibă un sediu. Acesta poate fi stabilit în orice imobil (apartament, casă, spațiu într-o clădire de birouri, etc.). Dovada sediului asociației se face prin înscrisuri care atestă dreptul de proprietate/folosință asupra spațiului care va avea destinație de sediu pentru asociație (după caz, contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, contract de comodat, etc.). Parte în aceste contracte va fi asociația aflată în curs de constituire.

În situația în care se dorește stabilirea sediului asociației într-un bloc de locuințe, este nevoie să obțineți acordul vecinilor cu care împărțiți pereții comuni. În unele situații, se solicită și depunerea unei declarații autentificate la notar, prin care proprietarul imobilului declară că este de acord ca spațiul dat spre folosință să fie utilizat ca sediu pentru asociație. De asemenea, vi se poate solicita și depunerea unui extras de carte funciară.

3. Dovada patrimoniului inițial:

 

Potrivit art. 6 alin. (2) lit. f) din O.U.G. 26/2000, patrimoniul inițial al asociației nu poate fi mai mic de 200 lei. Acesta poate fi alcătuit din aportul în natură și/sau în bani al asociaților. În cazul aportului în bani, acesta se constituie prin depunerea la o unitate bancară, pe numele asociației în curs de constituire, a unei sume de minim 200 lei. Dovada patrimoniului inițial se face prin extrasul de cont eliberat de unitatea bancară.

 

4. Actul constitutiv și statutul asociației:

 

Potrivit art. 6 din O.U.G. 26/2000, în vederea dobândirii personalităţii juridice, membrii asociaţi urmează să încheie actul constitutiv şi statutul asociaţiei. Actul constitutiv cuprinde:

 

a) datele de identificare ale membrilor asociaţi: numele sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul acestora;

b) exprimarea voinţei de asociere şi precizarea scopului propus;

c) denumirea asociaţiei;

d) sediul asociaţiei;

e) durata de funcţionare a asociaţiei – pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat;

f) patrimoniul inițial al asociației;

g) componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;

h) persoana sau, după caz, persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice;

i) semnăturile membrilor asociaţi.

În ceea ce privește statutul asociației, acesta urmează să cuprindă următoarele date:

a) datele de identificare ale membrilor asociaţi: numele sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul acestora;

b) exprimarea voinţei de asociere şi precizarea scopului propus;

c) denumirea asociaţiei;

d) sediul asociaţiei;

e) durata de funcţionare a asociaţiei – pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat;

f) patrimoniul inițial al asociației;

g) precizarea scopului şi a obiectivelor asociaţiei;

h) modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat;

i) drepturile şi obligaţiile asociaţilor;

j) categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei;

k) atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;

l) destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării asociaţiei, cu respectarea dispoziţiilor art. 60 din O.G. 26/2000

m) semnăturile membrilor asociaţi.

 

Actul constitutiv și statutul urmează să se încheie în formă autentică sau atestată de avocat. Este bine ca aceste acte să fie întocmite în mai multe exemplare. În funcție de instanța de judecată competentă, este posibil să vi se solicite să depuneți actul constitutiv și statutul asociației în câte 3, 4 sau chiar și 5 exemplare.

 

5. Cazierul fiscal al membrilor fondatori:

 

Fiecare membru fondator urmează să obțină acest cazier fiscal de la Administrația Finanțelor Publice de la locul unde își are stabilit domiciliul/sediul social. Cazierul este valabil 90 de zile în cazul persoanelor fizice și 30 de zile în cazul persoanelor juridice.

 

6. Copii după cărțile de identitate ale fiecărui membru fondator.

 

7. În situația în care persoana ce va avea calitatea de cenzor, nu este unul dintre membrii fondatori, se       va depune o copie de pe cartea acesteia de identitate.

 

8. Dovada studiilor de specialitate ale persoanei desemnate drept cenzor al asociației.

 

9. Taxă judiciară de timbru în cuantum de 100 de lei.

 

10. Cerere adresată Președintelui judecătoriei competente teritorial, prin care se solicită înscrierea               asociației în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa respectivei instanțe de judecată.

 

Toate înscrisurile menționate anterior formează dosarul de constituire al asociației. Dosarul se depune la registratura judecătoriei în raza căreia asociația și-a stabilit sediul.

Pentru soluționarea cererii, se fixează un termen de judecată scurt. În situația în care înscrisurile depuse sunt corecte și respectă prevederile legale, instanța de judecată dispune înscrierea asociației în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Asociația dobândește personalitate juridică prin înscrierea în acest Registru.

bottom of page